2019 оны 6-р сарын 10-н байдлаар мэдээ

Үзүүлэлтүүд Хэмжих нэгж 6-р сарын төлөвлөгөө Хоногийн төлөвлөгөө Өссөн төлөвлөгөө Хоногийн гүйцэтгэл Өссөн гүйцэтгэл Зөрүү
Ажилд байх тоноглол
Турбин
тоо 1 1 - 1 - -
Ажилд байх тоноглол
Зуух
тоо 2 2 - 2 - -
Цахилгаан ачаалал МВт 12 12 - 12.028 - -
ЦЭХ үйлдвэрлэлт мян.кВтц 8640 288 2880 288.666 2896.974 16.974
ЦЭХ түгээлт мян.кВтц 7033 234.433 2344.33 235.492 2367.773 23.443
ДХЦЭХ
Биет
мян.кВтц 1607 53.567 535.67 53.174 529.201 -6.469
ДХЦЭХ
%
% 18.6% 18.6% 18.6% 18.42% 18.27% 0.33
Технологийн хэрэгцээний ус тн 86000 2866.667 28666.67 3015 28155 -511.67
Зуух зогсолт өмнөх оны мөн үеэс
Аваар саатал тоо - -
Гэмтэл устгалт тоо - -
Графикт тоо - -
Турбины зогсолт өмнөх оны мөн үеэс
Аваар саатал тоо - -
Гэмтэл устгалт тоо - -
Графикт тоо - -

Нүүрсний мэдээ

Сарын эхний үлдэгдэл: 26217

Талбайн нүүрсний үлдэгдэл нөөц: 28148.7

Үзүүлэлтүүд Хэмжих нэгж 6-р сарын төлөвлөгөө Хоногийн төлөвлөгөө Өссөн төлөвлөгөө Хоногийн гүйцэтгэл Өссөн гүйцэтгэл
Нүүрсний орлого тн 15000 1000 10000 1125.4 6548.7
Нүүрсний зарцуулалт тн 15457.862 515.262 5152.62 469 4617
Гадагшаа гарсан нүүрс тн