2019 оны 6-р сарын 9-н байдлаар мэдээ

Үзүүлэлтүүд Хэмжих нэгж 6-р сарын төлөвлөгөө Хоногийн төлөвлөгөө Өссөн төлөвлөгөө Хоногийн гүйцэтгэл Өссөн гүйцэтгэл Зөрүү
Ажилд байх тоноглол
Турбин
тоо 1 1 - 1 - -
Ажилд байх тоноглол
Зуух
тоо 2 2 - 2 - -
Цахилгаан ачаалал МВт 12 12 - 12.147 - -
ЦЭХ үйлдвэрлэлт мян.кВтц 8640 288 2592 291.528 2608.308 16.308
ЦЭХ түгээлт мян.кВтц 7033 234.433 2109.897 238.597 2132.281 22.384
ДХЦЭХ
Биет
мян.кВтц 1607 53.567 482.103 52.931 476.027 -6.076
ДХЦЭХ
%
% 18.6% 18.6% 18.6% 18.16% 18.25% 0.35
Технологийн хэрэгцээний ус тн 86000 2866.667 25800.003 2690 25140 -660.003
Зуух зогсолт өмнөх оны мөн үеэс
Аваар саатал тоо - -
Гэмтэл устгалт тоо - -
Графикт тоо - -
Турбины зогсолт өмнөх оны мөн үеэс
Аваар саатал тоо - -
Гэмтэл устгалт тоо - -
Графикт тоо - -

Нүүрсний мэдээ

Сарын эхний үлдэгдэл: 26217

Талбайн нүүрсний үлдэгдэл нөөц: 27492.3

Үзүүлэлтүүд Хэмжих нэгж 6-р сарын төлөвлөгөө Хоногийн төлөвлөгөө Өссөн төлөвлөгөө Хоногийн гүйцэтгэл Өссөн гүйцэтгэл
Нүүрсний орлого тн 15000 1000 9000 1059.2 5423.3
Нүүрсний зарцуулалт тн 15457.862 515.262 4637.358 463 4148
Гадагшаа гарсан нүүрс тн