2019 оны 6-р сарын 8-н байдлаар мэдээ

Үзүүлэлтүүд Хэмжих нэгж 6-р сарын төлөвлөгөө Хоногийн төлөвлөгөө Өссөн төлөвлөгөө Хоногийн гүйцэтгэл Өссөн гүйцэтгэл Зөрүү
Ажилд байх тоноглол
Турбин
тоо 1 1 - 1 - -
Ажилд байх тоноглол
Зуух
тоо 2 2 - 2 - -
Цахилгаан ачаалал МВт 12 12 - 12.074 - -
ЦЭХ үйлдвэрлэлт мян.кВтц 8640 288 2304 289.782 2316.78 12.78
ЦЭХ түгээлт мян.кВтц 7033 234.433 1875.464 237.264 1893.684 18.22
ДХЦЭХ
Биет
мян.кВтц 1607 53.567 428.536 52.518 423.096 -5.44
ДХЦЭХ
%
% 18.6% 18.6% 18.6% 18.12% 18.26% 0.34
Технологийн хэрэгцээний ус тн 86000 2866.667 22933.336 2613 22450 -483.336
Зуух зогсолт өмнөх оны мөн үеэс
Аваар саатал тоо - -
Гэмтэл устгалт тоо - -
Графикт тоо - -
Турбины зогсолт өмнөх оны мөн үеэс
Аваар саатал тоо - -
Гэмтэл устгалт тоо - -
Графикт тоо - -

Нүүрсний мэдээ

Сарын эхний үлдэгдэл: 26217

Талбайн нүүрсний үлдэгдэл нөөц: 26896.1

Үзүүлэлтүүд Хэмжих нэгж 6-р сарын төлөвлөгөө Хоногийн төлөвлөгөө Өссөн төлөвлөгөө Хоногийн гүйцэтгэл Өссөн гүйцэтгэл
Нүүрсний орлого тн 15000 1000 8000 1657.5 4364.1
Нүүрсний зарцуулалт тн 15457.862 515.262 4122.096 461 3685
Гадагшаа гарсан нүүрс тн