2019 оны 6-р сарын 7-н байдлаар мэдээ

Үзүүлэлтүүд Хэмжих нэгж 6-р сарын төлөвлөгөө Хоногийн төлөвлөгөө Өссөн төлөвлөгөө Хоногийн гүйцэтгэл Өссөн гүйцэтгэл Зөрүү
Ажилд байх тоноглол
Турбин
тоо 1 1 - 1 - -
Ажилд байх тоноглол
Зуух
тоо 2 2 - 2 - -
Цахилгаан ачаалал МВт 12 12 - 12.062 - -
ЦЭХ үйлдвэрлэлт мян.кВтц 8640 288 2016 289.494 2026.998 10.998
ЦЭХ түгээлт мян.кВтц 7033 234.433 1641.031 235.361 1656.42 15.389
ДХЦЭХ
Биет
мян.кВтц 1607 53.567 374.969 54.133 370.578 -4.391
ДХЦЭХ
%
% 18.6% 18.6% 18.6% 18.7% 18.28% 0.32
Технологийн хэрэгцээний ус тн 86000 2866.667 20066.669 2273 19837 -229.669
Зуух зогсолт өмнөх оны мөн үеэс
Аваар саатал тоо - -
Гэмтэл устгалт тоо - -
Графикт тоо - -
Турбины зогсолт өмнөх оны мөн үеэс
Аваар саатал тоо - -
Гэмтэл устгалт тоо - -
Графикт тоо - -

Нүүрсний мэдээ

Сарын эхний үлдэгдэл: 26217

Талбайн нүүрсний үлдэгдэл нөөц: 25699.6

Үзүүлэлтүүд Хэмжих нэгж 6-р сарын төлөвлөгөө Хоногийн төлөвлөгөө Өссөн төлөвлөгөө Хоногийн гүйцэтгэл Өссөн гүйцэтгэл
Нүүрсний орлого тн 15000 1000 7000 990.6 2706.6
Нүүрсний зарцуулалт тн 15457.862 515.262 3606.834 462 3224
Гадагшаа гарсан нүүрс тн