2019 оны 6-р сарын 6-н байдлаар мэдээ

Үзүүлэлтүүд Хэмжих нэгж 6-р сарын төлөвлөгөө Хоногийн төлөвлөгөө Өссөн төлөвлөгөө Хоногийн гүйцэтгэл Өссөн гүйцэтгэл Зөрүү
Ажилд байх тоноглол
Турбин
тоо 1 1 - 1 - -
Ажилд байх тоноглол
Зуух
тоо 2 2 - 2 - -
Цахилгаан ачаалал МВт 12 12 - 12.077 - -
ЦЭХ үйлдвэрлэлт мян.кВтц 8640 288 1728 289.836 1737.504 9.504
ЦЭХ түгээлт мян.кВтц 7033 234.433 1406.598 238.188 1421.059 14.461
ДХЦЭХ
Биет
мян.кВтц 1607 53.567 321.402 51.648 316.445 -4.957
ДХЦЭХ
%
% 18.6% 18.6% 18.6% 17.82% 18.21% 0.39
Технологийн хэрэгцээний ус тн 86000 2866.667 17200.002 2855 17564 363.998
Зуух зогсолт өмнөх оны мөн үеэс
Аваар саатал тоо - -
Гэмтэл устгалт тоо - -
Графикт тоо - -
Турбины зогсолт өмнөх оны мөн үеэс
Аваар саатал тоо - -
Гэмтэл устгалт тоо - -
Графикт тоо - -

Нүүрсний мэдээ

Сарын эхний үлдэгдэл: 26217

Талбайн нүүрсний үлдэгдэл нөөц: 25171

Үзүүлэлтүүд Хэмжих нэгж 6-р сарын төлөвлөгөө Хоногийн төлөвлөгөө Өссөн төлөвлөгөө Хоногийн гүйцэтгэл Өссөн гүйцэтгэл
Нүүрсний орлого тн 15000 1000 6000 1188 1716
Нүүрсний зарцуулалт тн 15457.862 515.262 3091.572 464 2762
Гадагшаа гарсан нүүрс тн