2019 оны 6-р сарын 5-н байдлаар мэдээ

Үзүүлэлтүүд Хэмжих нэгж 6-р сарын төлөвлөгөө Хоногийн төлөвлөгөө Өссөн төлөвлөгөө Хоногийн гүйцэтгэл Өссөн гүйцэтгэл Зөрүү
Ажилд байх тоноглол
Турбин
тоо 1 1 - 1 - -
Ажилд байх тоноглол
Зуух
тоо 2 2 - 2 - -
Цахилгаан ачаалал МВт 12 12 - 12.12 - -
ЦЭХ үйлдвэрлэлт мян.кВтц 8640 288 1440 290.88 1447.668 7.668
ЦЭХ түгээлт мян.кВтц 7033 234.433 1172.165 237.447 1182.871 10.706
ДХЦЭХ
Биет
мян.кВтц 1607 53.567 267.835 53.433 264.797 -3.038
ДХЦЭХ
%
% 18.6% 18.6% 18.6% 18.37% 18.29% 0.31
Технологийн хэрэгцээний ус тн 86000 2866.667 14333.335 4510 14709 375.665
Зуух зогсолт өмнөх оны мөн үеэс
Аваар саатал тоо - -
Гэмтэл устгалт тоо - -
Графикт тоо - -
Турбины зогсолт өмнөх оны мөн үеэс
Аваар саатал тоо - -
Гэмтэл устгалт тоо - -
Графикт тоо - -

Нүүрсний мэдээ

Сарын эхний үлдэгдэл: 26217

Талбайн нүүрсний үлдэгдэл нөөц: 24447

Үзүүлэлтүүд Хэмжих нэгж 6-р сарын төлөвлөгөө Хоногийн төлөвлөгөө Өссөн төлөвлөгөө Хоногийн гүйцэтгэл Өссөн гүйцэтгэл
Нүүрсний орлого тн 15000 1000 5000 528
Нүүрсний зарцуулалт тн 15457.862 515.262 2576.31 445 2298
Гадагшаа гарсан нүүрс тн