2019 оны 6-р сарын 4-н байдлаар мэдээ

Үзүүлэлтүүд Хэмжих нэгж 6-р сарын төлөвлөгөө Хоногийн төлөвлөгөө Өссөн төлөвлөгөө Хоногийн гүйцэтгэл Өссөн гүйцэтгэл Зөрүү
Ажилд байх тоноглол
Турбин
тоо 1 1 - 1 - -
Ажилд байх тоноглол
Зуух
тоо 2 2 - 2 - -
Цахилгаан ачаалал МВт 12 12 - 12.032 - -
ЦЭХ үйлдвэрлэлт мян.кВтц 8640 288 1152 288.774 1156.788 4.788
ЦЭХ түгээлт мян.кВтц 7033 234.433 937.732 235.401 945.424 7.692
ДХЦЭХ
Биет
мян.кВтц 1607 53.567 214.268 53.373 211.364 -2.904
ДХЦЭХ
%
% 18.6% 18.6% 18.6% 18.48% 18.27% 0.33
Технологийн хэрэгцээний ус тн 86000 2866.667 11466.668 2625 10199 -1267.668
Зуух зогсолт өмнөх оны мөн үеэс
Аваар саатал тоо - -
Гэмтэл устгалт тоо - -
Графикт тоо - -
Турбины зогсолт өмнөх оны мөн үеэс
Аваар саатал тоо - -
Гэмтэл устгалт тоо - -
Графикт тоо - -

Нүүрсний мэдээ

Сарын эхний үлдэгдэл: 26217

Талбайн нүүрсний үлдэгдэл нөөц: 24892

Үзүүлэлтүүд Хэмжих нэгж 6-р сарын төлөвлөгөө Хоногийн төлөвлөгөө Өссөн төлөвлөгөө Хоногийн гүйцэтгэл Өссөн гүйцэтгэл
Нүүрсний орлого тн 15000 1000 4000 528
Нүүрсний зарцуулалт тн 15457.862 515.262 2061.048 451 1853
Гадагшаа гарсан нүүрс тн