2019 оны 4-р сарын 21-н байдлаар мэдээ

Үзүүлэлтүүд Хэмжих нэгж 4-р сарын төлөвлөгөө Хоногийн төлөвлөгөө Өссөн төлөвлөгөө Хоногийн гүйцэтгэл Өссөн гүйцэтгэл Зөрүү
Ажилд байх тоноглол
Турбин
тоо 2 2 - 2 - -
Ажилд байх тоноглол
Зуух
тоо 2.8 3 - 2 - -
Цахилгаан ачаалал МВт 18.111 18.111 - 14.188 - -
ЦЭХ үйлдвэрлэлт мян.кВтц 13040 434.667 9128.007 340.506 10237.556 1109.549
ЦЭХ түгээлт мян.кВтц 10367 345.567 7256.907 263.842 8371.062 1114.155
ДХЦЭХ
Биет
мян.кВтц 2673 89.1 1871.1 76.664 1866.494 -4.606
ДХЦЭХ
%
% 20.5% 20.5% 20.5% 22.51% 18.23% 2.27
Технологийн хэрэгцээний ус тн 88000 2933.33 61599.93 2588 114671 53071.07
Зуух зогсолт өмнөх оны мөн үеэс
Аваар саатал тоо - -
Гэмтэл устгалт тоо - -
Графикт тоо - -
Турбины зогсолт өмнөх оны мөн үеэс
Аваар саатал тоо - -
Гэмтэл устгалт тоо - -
Графикт тоо - -

Нүүрсний мэдээ

Сарын эхний үлдэгдэл: 26311

Талбайн нүүрсний үлдэгдэл нөөц: 22999.6

Үзүүлэлтүүд Хэмжих нэгж 4-р сарын төлөвлөгөө Хоногийн төлөвлөгөө Өссөн төлөвлөгөө Хоногийн гүйцэтгэл Өссөн гүйцэтгэл
Нүүрсний орлого тн 20000 667 14007 790.8 13736.6
Нүүрсний зарцуулалт тн 26185.5 872.85 18329.85 550 17048
Гадагшаа гарсан нүүрс тн