2019 оны 4-р сарын 20-н байдлаар мэдээ

Үзүүлэлтүүд Хэмжих нэгж 4-р сарын төлөвлөгөө Хоногийн төлөвлөгөө Өссөн төлөвлөгөө Хоногийн гүйцэтгэл Өссөн гүйцэтгэл Зөрүү
Ажилд байх тоноглол
Турбин
тоо 2 2 - 2 - -
Ажилд байх тоноглол
Зуух
тоо 2.8 3 - 2 - -
Цахилгаан ачаалал МВт 18.111 18.111 - 14.233 - -
ЦЭХ үйлдвэрлэлт мян.кВтц 13040 434.667 8693.34 341.586 9897.05 1203.71
ЦЭХ түгээлт мян.кВтц 10367 345.567 6911.34 266.55 8107.22 1195.88
ДХЦЭХ
Биет
мян.кВтц 2673 89.1 1782 75.036 1789.83 7.83
ДХЦЭХ
%
% 20.5% 20.5% 20.5% 21.97% 18.08% 2.42
Технологийн хэрэгцээний ус тн 88000 2933.33 58666.6 3677 112083 53416.4
Зуух зогсолт өмнөх оны мөн үеэс
Аваар саатал тоо - -
Гэмтэл устгалт тоо - -
Графикт тоо - -
Турбины зогсолт өмнөх оны мөн үеэс
Аваар саатал тоо - -
Гэмтэл устгалт тоо - -
Графикт тоо - -

Нүүрсний мэдээ

Сарын эхний үлдэгдэл: 26311

Талбайн нүүрсний үлдэгдэл нөөц: 22758.8

Үзүүлэлтүүд Хэмжих нэгж 4-р сарын төлөвлөгөө Хоногийн төлөвлөгөө Өссөн төлөвлөгөө Хоногийн гүйцэтгэл Өссөн гүйцэтгэл
Нүүрсний орлого тн 20000 667 13340 596.7 12945.8
Нүүрсний зарцуулалт тн 26185.5 872.85 17457 554 16498
Гадагшаа гарсан нүүрс тн