2019 оны 4-р сарын 19-н байдлаар мэдээ

Үзүүлэлтүүд Хэмжих нэгж 4-р сарын төлөвлөгөө Хоногийн төлөвлөгөө Өссөн төлөвлөгөө Хоногийн гүйцэтгэл Өссөн гүйцэтгэл Зөрүү
Ажилд байх тоноглол
Турбин
тоо 2 2 - 2 - -
Ажилд байх тоноглол
Зуух
тоо 2.8 3 - 2 - -
Цахилгаан ачаалал МВт 18.111 18.111 - 13.747 - -
ЦЭХ үйлдвэрлэлт мян.кВтц 13040 434.667 8258.673 329.922 9555.464 1296.791
ЦЭХ түгээлт мян.кВтц 10367 345.567 6565.773 257.695 7840.67 1274.897
ДХЦЭХ
Биет
мян.кВтц 2673 89.1 1692.9 72.227 1714.794 21.894
ДХЦЭХ
%
% 20.5% 20.5% 20.5% 21.89% 17.95% 2.55
Технологийн хэрэгцээний ус тн 88000 2933.33 55733.27 5036 108406 52672.73
Зуух зогсолт өмнөх оны мөн үеэс
Аваар саатал тоо - -
Гэмтэл устгалт тоо - -
Графикт тоо - -
Турбины зогсолт өмнөх оны мөн үеэс
Аваар саатал тоо - -
Гэмтэл устгалт тоо - -
Графикт тоо - -

Нүүрсний мэдээ

Сарын эхний үлдэгдэл: 26311

Талбайн нүүрсний үлдэгдэл нөөц: 22716.1

Үзүүлэлтүүд Хэмжих нэгж 4-р сарын төлөвлөгөө Хоногийн төлөвлөгөө Өссөн төлөвлөгөө Хоногийн гүйцэтгэл Өссөн гүйцэтгэл
Нүүрсний орлого тн 20000 667 12673 594.9 12349.1
Нүүрсний зарцуулалт тн 26185.5 872.85 16584.15 560 15944
Гадагшаа гарсан нүүрс тн