2019 оны 4-р сарын 18-н байдлаар мэдээ

Үзүүлэлтүүд Хэмжих нэгж 4-р сарын төлөвлөгөө Хоногийн төлөвлөгөө Өссөн төлөвлөгөө Хоногийн гүйцэтгэл Өссөн гүйцэтгэл Зөрүү
Ажилд байх тоноглол
Турбин
тоо 2 2 - 2 - -
Ажилд байх тоноглол
Зуух
тоо 2.8 3 - 2 - -
Цахилгаан ачаалал МВт 18.111 18.111 - 13.827 - -
ЦЭХ үйлдвэрлэлт мян.кВтц 13040 434.667 7824.006 331.848 9225.542 1401.536
ЦЭХ түгээлт мян.кВтц 10367 345.567 6220.206 259.051 7582.975 1362.769
ДХЦЭХ
Биет
мян.кВтц 2673 89.1 1603.8 72.797 1642.567 38.767
ДХЦЭХ
%
% 20.5% 20.5% 20.5% 21.94% 17.8% 2.7
Технологийн хэрэгцээний ус тн 88000 2933.33 52799.94 5060 103370 50570.06
Зуух зогсолт өмнөх оны мөн үеэс
Аваар саатал тоо - -
Гэмтэл устгалт тоо - -
Графикт тоо - -
Турбины зогсолт өмнөх оны мөн үеэс
Аваар саатал тоо - -
Гэмтэл устгалт тоо - -
Графикт тоо - -

Нүүрсний мэдээ

Сарын эхний үлдэгдэл: 26311

Талбайн нүүрсний үлдэгдэл нөөц: 22681.2

Үзүүлэлтүүд Хэмжих нэгж 4-р сарын төлөвлөгөө Хоногийн төлөвлөгөө Өссөн төлөвлөгөө Хоногийн гүйцэтгэл Өссөн гүйцэтгэл
Нүүрсний орлого тн 20000 667 12006 11754.2
Нүүрсний зарцуулалт тн 26185.5 872.85 15711.3 590 15384
Гадагшаа гарсан нүүрс тн