2019 оны 4-р сарын 17-н байдлаар мэдээ

Үзүүлэлтүүд Хэмжих нэгж 4-р сарын төлөвлөгөө Хоногийн төлөвлөгөө Өссөн төлөвлөгөө Хоногийн гүйцэтгэл Өссөн гүйцэтгэл Зөрүү
Ажилд байх тоноглол
Турбин
тоо 2 2 - 2 - -
Ажилд байх тоноглол
Зуух
тоо 2.8 3 - 3 - -
Цахилгаан ачаалал МВт 18.111 18.111 - 21.697 - -
ЦЭХ үйлдвэрлэлт мян.кВтц 13040 434.667 7389.339 520.722 8893.694 1504.355
ЦЭХ түгээлт мян.кВтц 10367 345.567 5874.639 428.416 7323.924 1449.285
ДХЦЭХ
Биет
мян.кВтц 2673 89.1 1514.7 92.306 1569.77 55.07
ДХЦЭХ
%
% 20.5% 20.5% 20.5% 17.73% 17.65% 2.85
Технологийн хэрэгцээний ус тн 88000 2933.33 49866.61 4995 98310 48443.39
Зуух зогсолт өмнөх оны мөн үеэс
Аваар саатал тоо - -
Гэмтэл устгалт тоо - -
Графикт тоо - -
Турбины зогсолт өмнөх оны мөн үеэс
Аваар саатал тоо - -
Гэмтэл устгалт тоо - -
Графикт тоо - -

Нүүрсний мэдээ

Сарын эхний үлдэгдэл: 26311

Талбайн нүүрсний үлдэгдэл нөөц: 23271.2

Үзүүлэлтүүд Хэмжих нэгж 4-р сарын төлөвлөгөө Хоногийн төлөвлөгөө Өссөн төлөвлөгөө Хоногийн гүйцэтгэл Өссөн гүйцэтгэл
Нүүрсний орлого тн 20000 667 11339 793.2 11754.2
Нүүрсний зарцуулалт тн 26185.5 872.85 14838.45 862 14794
Гадагшаа гарсан нүүрс тн