2019 оны 4-р сарын 16-н байдлаар мэдээ

Үзүүлэлтүүд Хэмжих нэгж 4-р сарын төлөвлөгөө Хоногийн төлөвлөгөө Өссөн төлөвлөгөө Хоногийн гүйцэтгэл Өссөн гүйцэтгэл Зөрүү
Ажилд байх тоноглол
Турбин
тоо 2 2 - 2 - -
Ажилд байх тоноглол
Зуух
тоо 2.8 3 - 3 - -
Цахилгаан ачаалал МВт 18.111 18.111 - 21.797 - -
ЦЭХ үйлдвэрлэлт мян.кВтц 13040 434.667 6954.672 523.134 8372.972 1418.3
ЦЭХ түгээлт мян.кВтц 10367 345.567 5529.072 430.734 6895.508 1366.436
ДХЦЭХ
Биет
мян.кВтц 2673 89.1 1425.6 92.4 1477.464 51.864
ДХЦЭХ
%
% 20.5% 20.5% 20.5% 17.66% 17.65% 2.85
Технологийн хэрэгцээний ус тн 88000 2933.33 46933.28 5149 93315 46381.72
Зуух зогсолт өмнөх оны мөн үеэс
Аваар саатал тоо - -
Гэмтэл устгалт тоо - -
Графикт тоо - -
Турбины зогсолт өмнөх оны мөн үеэс
Аваар саатал тоо - -
Гэмтэл устгалт тоо - -
Графикт тоо - -

Нүүрсний мэдээ

Сарын эхний үлдэгдэл: 26311

Талбайн нүүрсний үлдэгдэл нөөц: 23340

Үзүүлэлтүүд Хэмжих нэгж 4-р сарын төлөвлөгөө Хоногийн төлөвлөгөө Өссөн төлөвлөгөө Хоногийн гүйцэтгэл Өссөн гүйцэтгэл
Нүүрсний орлого тн 20000 667 10672 1647.5 10961
Нүүрсний зарцуулалт тн 26185.5 872.85 13965.6 835 13932
Гадагшаа гарсан нүүрс тн