2019 оны 4-р сарын 15-н байдлаар мэдээ

Үзүүлэлтүүд Хэмжих нэгж 4-р сарын төлөвлөгөө Хоногийн төлөвлөгөө Өссөн төлөвлөгөө Хоногийн гүйцэтгэл Өссөн гүйцэтгэл Зөрүү
Ажилд байх тоноглол
Турбин
тоо 2 2 - 2 - -
Ажилд байх тоноглол
Зуух
тоо 2.8 3 - 3 - -
Цахилгаан ачаалал МВт 18.111 18.111 - 21.731 - -
ЦЭХ үйлдвэрлэлт мян.кВтц 13040 434.667 6520.005 521.532 7849.838 1329.833
ЦЭХ түгээлт мян.кВтц 10367 345.567 5183.505 432.236 6464.774 1281.269
ДХЦЭХ
Биет
мян.кВтц 2673 89.1 1336.5 89.296 1385.064 48.564
ДХЦЭХ
%
% 20.5% 20.5% 20.5% 17.12% 17.64% 2.86
Технологийн хэрэгцээний ус тн 88000 2933.33 43999.95 5219 88166 44166.05
Зуух зогсолт өмнөх оны мөн үеэс
Аваар саатал тоо - -
Гэмтэл устгалт тоо - -
Графикт тоо - -
Турбины зогсолт өмнөх оны мөн үеэс
Аваар саатал тоо - -
Гэмтэл устгалт тоо - -
Графикт тоо - -

Нүүрсний мэдээ

Сарын эхний үлдэгдэл: 26311

Талбайн нүүрсний үлдэгдэл нөөц: 22527.5

Үзүүлэлтүүд Хэмжих нэгж 4-р сарын төлөвлөгөө Хоногийн төлөвлөгөө Өссөн төлөвлөгөө Хоногийн гүйцэтгэл Өссөн гүйцэтгэл
Нүүрсний орлого тн 20000 667 10005 594.9 9313.5
Нүүрсний зарцуулалт тн 26185.5 872.85 13092.75 836 13097
Гадагшаа гарсан нүүрс тн