2019 оны 4-р сарын 14-н байдлаар мэдээ

Үзүүлэлтүүд Хэмжих нэгж 4-р сарын төлөвлөгөө Хоногийн төлөвлөгөө Өссөн төлөвлөгөө Хоногийн гүйцэтгэл Өссөн гүйцэтгэл Зөрүү
Ажилд байх тоноглол
Турбин
тоо 2 2 - 2 - -
Ажилд байх тоноглол
Зуух
тоо 2.8 3 - 3 - -
Цахилгаан ачаалал МВт 18.111 18.111 - 21.74 - -
ЦЭХ үйлдвэрлэлт мян.кВтц 13040 434.667 6085.338 521.766 7328.306 1242.968
ЦЭХ түгээлт мян.кВтц 10367 345.567 4837.938 428.453 6032.538 1194.6
ДХЦЭХ
Биет
мян.кВтц 2673 89.1 1247.4 93.313 1295.768 48.368
ДХЦЭХ
%
% 20.5% 20.5% 20.5% 17.88% 17.68% 2.82
Технологийн хэрэгцээний ус тн 88000 2933.33 41066.62 5373 82947 41880.38
Зуух зогсолт өмнөх оны мөн үеэс
Аваар саатал тоо - -
Гэмтэл устгалт тоо - -
Графикт тоо - -
Турбины зогсолт өмнөх оны мөн үеэс
Аваар саатал тоо - -
Гэмтэл устгалт тоо - -
Графикт тоо - -

Нүүрсний мэдээ

Сарын эхний үлдэгдэл: 26311

Талбайн нүүрсний үлдэгдэл нөөц: 22768.6

Үзүүлэлтүүд Хэмжих нэгж 4-р сарын төлөвлөгөө Хоногийн төлөвлөгөө Өссөн төлөвлөгөө Хоногийн гүйцэтгэл Өссөн гүйцэтгэл
Нүүрсний орлого тн 20000 667 9338 925.4 8718.6
Нүүрсний зарцуулалт тн 26185.5 872.85 12219.9 875 12261
Гадагшаа гарсан нүүрс тн