2019 оны 4-р сарын 13-н байдлаар мэдээ

Үзүүлэлтүүд Хэмжих нэгж 4-р сарын төлөвлөгөө Хоногийн төлөвлөгөө Өссөн төлөвлөгөө Хоногийн гүйцэтгэл Өссөн гүйцэтгэл Зөрүү
Ажилд байх тоноглол
Турбин
тоо 2 2 - 2 - -
Ажилд байх тоноглол
Зуух
тоо 2.8 3 - 3 - -
Цахилгаан ачаалал МВт 18.111 18.111 - 21.764 - -
ЦЭХ үйлдвэрлэлт мян.кВтц 13040 434.667 5650.671 522.342 6806.54 1155.869
ЦЭХ түгээлт мян.кВтц 10367 345.567 4492.371 431.353 5604.085 1111.714
ДХЦЭХ
Биет
мян.кВтц 2673 89.1 1158.3 90.989 1202.455 44.155
ДХЦЭХ
%
% 20.5% 20.5% 20.5% 17.42% 17.67% 2.83
Технологийн хэрэгцээний ус тн 88000 2933.33 38133.29 4845 77574 39440.71
Зуух зогсолт өмнөх оны мөн үеэс
Аваар саатал тоо - -
Гэмтэл устгалт тоо - -
Графикт тоо - -
Турбины зогсолт өмнөх оны мөн үеэс
Аваар саатал тоо - -
Гэмтэл устгалт тоо - -
Графикт тоо - -

Нүүрсний мэдээ

Сарын эхний үлдэгдэл: 26311

Талбайн нүүрсний үлдэгдэл нөөц: 22718.2

Үзүүлэлтүүд Хэмжих нэгж 4-р сарын төлөвлөгөө Хоногийн төлөвлөгөө Өссөн төлөвлөгөө Хоногийн гүйцэтгэл Өссөн гүйцэтгэл
Нүүрсний орлого тн 20000 667 8671 463.4 7793.2
Нүүрсний зарцуулалт тн 26185.5 872.85 11347.05 876 11386
Гадагшаа гарсан нүүрс тн