2019 оны 4-р сарын 12-н байдлаар мэдээ

Үзүүлэлтүүд Хэмжих нэгж 4-р сарын төлөвлөгөө Хоногийн төлөвлөгөө Өссөн төлөвлөгөө Хоногийн гүйцэтгэл Өссөн гүйцэтгэл Зөрүү
Ажилд байх тоноглол
Турбин
тоо 2 2 - 2 - -
Ажилд байх тоноглол
Зуух
тоо 2.8 3 - 3 - -
Цахилгаан ачаалал МВт 18.111 18.111 - 21.808 - -
ЦЭХ үйлдвэрлэлт мян.кВтц 13040 434.667 5216.004 523.386 6284.198 1068.194
ЦЭХ түгээлт мян.кВтц 10367 345.567 4146.804 431.477 5172.732 1025.928
ДХЦЭХ
Биет
мян.кВтц 2673 89.1 1069.2 91.909 1111.466 42.266
ДХЦЭХ
%
% 20.5% 20.5% 20.5% 17.56% 17.69% 2.81
Технологийн хэрэгцээний ус тн 88000 2933.33 35199.96 5086 72729 37529.04
Зуух зогсолт өмнөх оны мөн үеэс
Аваар саатал тоо - -
Гэмтэл устгалт тоо - -
Графикт тоо - -
Турбины зогсолт өмнөх оны мөн үеэс
Аваар саатал тоо - -
Гэмтэл устгалт тоо - -
Графикт тоо - -

Нүүрсний мэдээ

Сарын эхний үлдэгдэл: 26311

Талбайн нүүрсний үлдэгдэл нөөц: 23130.8

Үзүүлэлтүүд Хэмжих нэгж 4-р сарын төлөвлөгөө Хоногийн төлөвлөгөө Өссөн төлөвлөгөө Хоногийн гүйцэтгэл Өссөн гүйцэтгэл
Нүүрсний орлого тн 20000 667 8004 260.4 7329.8
Нүүрсний зарцуулалт тн 26185.5 872.85 10474.2 878 10510
Гадагшаа гарсан нүүрс тн