2019 оны 4-р сарын 11-н байдлаар мэдээ

Үзүүлэлтүүд Хэмжих нэгж 4-р сарын төлөвлөгөө Хоногийн төлөвлөгөө Өссөн төлөвлөгөө Хоногийн гүйцэтгэл Өссөн гүйцэтгэл Зөрүү
Ажилд байх тоноглол
Турбин
тоо 2 2 - 2 - -
Ажилд байх тоноглол
Зуух
тоо 2.8 3 - 3 - -
Цахилгаан ачаалал МВт 18.111 18.111 - 21.743 - -
ЦЭХ үйлдвэрлэлт мян.кВтц 13040 434.667 4781.337 521.838 5760.812 979.475
ЦЭХ түгээлт мян.кВтц 10367 345.567 3801.237 430.951 4741.255 940.018
ДХЦЭХ
Биет
мян.кВтц 2673 89.1 980.1 90.887 1019.557 39.457
ДХЦЭХ
%
% 20.5% 20.5% 20.5% 17.42% 17.7% 2.8
Технологийн хэрэгцээний ус тн 88000 2933.33 32266.63 4880 67643 35376.37
Зуух зогсолт өмнөх оны мөн үеэс
Аваар саатал тоо - -
Гэмтэл устгалт тоо - -
Графикт тоо - -
Турбины зогсолт өмнөх оны мөн үеэс
Аваар саатал тоо - -
Гэмтэл устгалт тоо - -
Графикт тоо - -

Нүүрсний мэдээ

Сарын эхний үлдэгдэл: 26311

Талбайн нүүрсний үлдэгдэл нөөц: 23748.4

Үзүүлэлтүүд Хэмжих нэгж 4-р сарын төлөвлөгөө Хоногийн төлөвлөгөө Өссөн төлөвлөгөө Хоногийн гүйцэтгэл Өссөн гүйцэтгэл
Нүүрсний орлого тн 20000 667 7337 1057.6 7069.4
Нүүрсний зарцуулалт тн 26185.5 872.85 9601.35 838 9632
Гадагшаа гарсан нүүрс тн