2019 оны 4-р сарын 10-н байдлаар мэдээ

Үзүүлэлтүүд Хэмжих нэгж 4-р сарын төлөвлөгөө Хоногийн төлөвлөгөө Өссөн төлөвлөгөө Хоногийн гүйцэтгэл Өссөн гүйцэтгэл Зөрүү
Ажилд байх тоноглол
Турбин
тоо 2 2 - 2 - -
Ажилд байх тоноглол
Зуух
тоо 2.8 3 - 3 - -
Цахилгаан ачаалал МВт 18.111 18.111 - 21.714 - -
ЦЭХ үйлдвэрлэлт мян.кВтц 13040 434.667 4346.67 521.136 5238.974 892.304
ЦЭХ түгээлт мян.кВтц 10367 345.567 3455.67 429.117 4310.304 854.634
ДХЦЭХ
Биет
мян.кВтц 2673 89.1 891 92.019 928.67 37.67
ДХЦЭХ
%
% 20.5% 20.5% 20.5% 17.66% 17.73% 2.77
Технологийн хэрэгцээний ус тн 88000 2933.33 29333.3 5053 62763 33429.7
Зуух зогсолт өмнөх оны мөн үеэс
Аваар саатал тоо - -
Гэмтэл устгалт тоо - -
Графикт тоо - -
Турбины зогсолт өмнөх оны мөн үеэс
Аваар саатал тоо - -
Гэмтэл устгалт тоо - -
Графикт тоо - -

Нүүрсний мэдээ

Сарын эхний үлдэгдэл: 26311

Талбайн нүүрсний үлдэгдэл нөөц: 23528.8

Үзүүлэлтүүд Хэмжих нэгж 4-р сарын төлөвлөгөө Хоногийн төлөвлөгөө Өссөн төлөвлөгөө Хоногийн гүйцэтгэл Өссөн гүйцэтгэл
Нүүрсний орлого тн 20000 667 6670 65 6011.8
Нүүрсний зарцуулалт тн 26185.5 872.85 8728.5 894 8794
Гадагшаа гарсан нүүрс тн