2019 оны 4-р сарын 9-н байдлаар мэдээ

Үзүүлэлтүүд Хэмжих нэгж 4-р сарын төлөвлөгөө Хоногийн төлөвлөгөө Өссөн төлөвлөгөө Хоногийн гүйцэтгэл Өссөн гүйцэтгэл Зөрүү
Ажилд байх тоноглол
Турбин
тоо 2 2 - 2 - -
Ажилд байх тоноглол
Зуух
тоо 2.8 3 - 3 - -
Цахилгаан ачаалал МВт 18.111 18.111 - 21.982 - -
ЦЭХ үйлдвэрлэлт мян.кВтц 13040 434.667 3912.003 527.58 4717.838 805.835
ЦЭХ түгээлт мян.кВтц 10367 345.567 3110.103 434.618 3881.187 771.084
ДХЦЭХ
Биет
мян.кВтц 2673 89.1 801.9 92.962 836.651 34.751
ДХЦЭХ
%
% 20.5% 20.5% 20.5% 17.62% 17.73% 2.77
Технологийн хэрэгцээний ус тн 88000 2933.33 26399.97 4991 57710 31310.03
Зуух зогсолт өмнөх оны мөн үеэс
Аваар саатал тоо - -
Гэмтэл устгалт тоо - -
Графикт тоо - -
Турбины зогсолт өмнөх оны мөн үеэс
Аваар саатал тоо - -
Гэмтэл устгалт тоо - -
Графикт тоо - -

Нүүрсний мэдээ

Сарын эхний үлдэгдэл: 26311

Талбайн нүүрсний үлдэгдэл нөөц: 24357.8

Үзүүлэлтүүд Хэмжих нэгж 4-р сарын төлөвлөгөө Хоногийн төлөвлөгөө Өссөн төлөвлөгөө Хоногийн гүйцэтгэл Өссөн гүйцэтгэл
Нүүрсний орлого тн 20000 667 6003 1850.6 5946.8
Нүүрсний зарцуулалт тн 26185.5 872.85 7855.65 895 7900
Гадагшаа гарсан нүүрс тн