2019 оны 4-р сарын 8-н байдлаар мэдээ

Үзүүлэлтүүд Хэмжих нэгж 4-р сарын төлөвлөгөө Хоногийн төлөвлөгөө Өссөн төлөвлөгөө Хоногийн гүйцэтгэл Өссөн гүйцэтгэл Зөрүү
Ажилд байх тоноглол
Турбин
тоо 2 2 - 2 - -
Ажилд байх тоноглол
Зуух
тоо 2.8 3 - 3 - -
Цахилгаан ачаалал МВт 18.111 18.111 - 22.007 - -
ЦЭХ үйлдвэрлэлт мян.кВтц 13040 434.667 3477.336 528.174 4190.258 712.922
ЦЭХ түгээлт мян.кВтц 10367 345.567 2764.536 436.073 3446.569 682.033
ДХЦЭХ
Биет
мян.кВтц 2673 89.1 712.8 92.101 743.689 30.889
ДХЦЭХ
%
% 20.5% 20.5% 20.5% 17.44% 17.75% 2.75
Технологийн хэрэгцээний ус тн 88000 2933.33 23466.64 4946 52719 29252.36
Зуух зогсолт өмнөх оны мөн үеэс
Аваар саатал тоо - -
Гэмтэл устгалт тоо - -
Графикт тоо - -
Турбины зогсолт өмнөх оны мөн үеэс
Аваар саатал тоо - -
Гэмтэл устгалт тоо - -
Графикт тоо - -

Нүүрсний мэдээ

Сарын эхний үлдэгдэл: 26311

Талбайн нүүрсний үлдэгдэл нөөц: 23402.2

Үзүүлэлтүүд Хэмжих нэгж 4-р сарын төлөвлөгөө Хоногийн төлөвлөгөө Өссөн төлөвлөгөө Хоногийн гүйцэтгэл Өссөн гүйцэтгэл
Нүүрсний орлого тн 20000 667 5336 132.4 4096.2
Нүүрсний зарцуулалт тн 26185.5 872.85 6982.8 882 7005
Гадагшаа гарсан нүүрс тн