2019 оны 4-р сарын 7-н байдлаар мэдээ

Үзүүлэлтүүд Хэмжих нэгж 4-р сарын төлөвлөгөө Хоногийн төлөвлөгөө Өссөн төлөвлөгөө Хоногийн гүйцэтгэл Өссөн гүйцэтгэл Зөрүү
Ажилд байх тоноглол
Турбин
тоо 2 2 - 2 - -
Ажилд байх тоноглол
Зуух
тоо 2.8 3 - 3 - -
Цахилгаан ачаалал МВт 18.111 18.111 - 21.925 - -
ЦЭХ үйлдвэрлэлт мян.кВтц 13040 434.667 3042.669 526.194 3662.084 619.415
ЦЭХ түгээлт мян.кВтц 10367 345.567 2418.969 433.74 3010.496 591.527
ДХЦЭХ
Биет
мян.кВтц 2673 89.1 623.7 92.454 651.588 27.888
ДХЦЭХ
%
% 20.5% 20.5% 20.5% 17.57% 17.79% 2.71
Технологийн хэрэгцээний ус тн 88000 2933.33 20533.31 5053 47773 27239.69
Зуух зогсолт өмнөх оны мөн үеэс
Аваар саатал тоо - -
Гэмтэл устгалт тоо - -
Графикт тоо - -
Турбины зогсолт өмнөх оны мөн үеэс
Аваар саатал тоо - -
Гэмтэл устгалт тоо - -
Графикт тоо - -

Нүүрсний мэдээ

Сарын эхний үлдэгдэл: 26311

Талбайн нүүрсний үлдэгдэл нөөц: 24151.8

Үзүүлэлтүүд Хэмжих нэгж 4-р сарын төлөвлөгөө Хоногийн төлөвлөгөө Өссөн төлөвлөгөө Хоногийн гүйцэтгэл Өссөн гүйцэтгэл
Нүүрсний орлого тн 20000 667 4669 402.6 3963.8
Нүүрсний зарцуулалт тн 26185.5 872.85 6109.95 905 6123
Гадагшаа гарсан нүүрс тн