2019 оны 4-р сарын 6-н байдлаар мэдээ

Үзүүлэлтүүд Хэмжих нэгж 4-р сарын төлөвлөгөө Хоногийн төлөвлөгөө Өссөн төлөвлөгөө Хоногийн гүйцэтгэл Өссөн гүйцэтгэл Зөрүү
Ажилд байх тоноглол
Турбин
тоо 2 2 - 2 - -
Ажилд байх тоноглол
Зуух
тоо 2.8 3 - 3 - -
Цахилгаан ачаалал МВт 18.111 18.111 - 21.879 - -
ЦЭХ үйлдвэрлэлт мян.кВтц 13040 434.667 2608.002 525.096 3135.89 527.888
ЦЭХ түгээлт мян.кВтц 10367 345.567 2073.402 433.787 2576.756 503.354
ДХЦЭХ
Биет
мян.кВтц 2673 89.1 534.6 91.309 559.134 24.534
ДХЦЭХ
%
% 20.5% 20.5% 20.5% 17.39% 17.83% 2.67
Технологийн хэрэгцээний ус тн 88000 2933.33 17599.98 4648 42720 25120.02
Зуух зогсолт өмнөх оны мөн үеэс
Аваар саатал тоо - -
Гэмтэл устгалт тоо - -
Графикт тоо - -
Турбины зогсолт өмнөх оны мөн үеэс
Аваар саатал тоо - -
Гэмтэл устгалт тоо - -
Графикт тоо - -

Нүүрсний мэдээ

Сарын эхний үлдэгдэл: 26311

Талбайн нүүрсний үлдэгдэл нөөц: 24654.2

Үзүүлэлтүүд Хэмжих нэгж 4-р сарын төлөвлөгөө Хоногийн төлөвлөгөө Өссөн төлөвлөгөө Хоногийн гүйцэтгэл Өссөн гүйцэтгэл
Нүүрсний орлого тн 20000 667 4002 1060.8 3561.2
Нүүрсний зарцуулалт тн 26185.5 872.85 5237.1 906 5218
Гадагшаа гарсан нүүрс тн