2019 оны 4-р сарын 5-н байдлаар мэдээ

Үзүүлэлтүүд Хэмжих нэгж 4-р сарын төлөвлөгөө Хоногийн төлөвлөгөө Өссөн төлөвлөгөө Хоногийн гүйцэтгэл Өссөн гүйцэтгэл Зөрүү
Ажилд байх тоноглол
Турбин
тоо 2 2 - 2 - -
Ажилд байх тоноглол
Зуух
тоо 2.8 3 - 3 - -
Цахилгаан ачаалал МВт 18.111 18.111 - 21.996 - -
ЦЭХ үйлдвэрлэлт мян.кВтц 13040 434.667 2173.335 527.904 2610.794 437.459
ЦЭХ түгээлт мян.кВтц 10367 345.567 1727.835 437.4 2142.969 415.134
ДХЦЭХ
Биет
мян.кВтц 2673 89.1 445.5 90.504 467.825 22.325
ДХЦЭХ
%
% 20.5% 20.5% 20.5% 17.14% 17.92% 2.58
Технологийн хэрэгцээний ус тн 88000 2933.33 14666.65 5030 38072 23405.35
Зуух зогсолт өмнөх оны мөн үеэс
Аваар саатал тоо - -
Гэмтэл устгалт тоо - -
Графикт тоо - -
Турбины зогсолт өмнөх оны мөн үеэс
Аваар саатал тоо - -
Гэмтэл устгалт тоо - -
Графикт тоо - -

Нүүрсний мэдээ

Сарын эхний үлдэгдэл: 26311

Талбайн нүүрсний үлдэгдэл нөөц: 24499.4

Үзүүлэлтүүд Хэмжих нэгж 4-р сарын төлөвлөгөө Хоногийн төлөвлөгөө Өссөн төлөвлөгөө Хоногийн гүйцэтгэл Өссөн гүйцэтгэл
Нүүрсний орлого тн 20000 667 3335 529.6 2500.4
Нүүрсний зарцуулалт тн 26185.5 872.85 4364.25 907 4312
Гадагшаа гарсан нүүрс тн