2019 оны 4-р сарын 4-н байдлаар мэдээ

Үзүүлэлтүүд Хэмжих нэгж 4-р сарын төлөвлөгөө Хоногийн төлөвлөгөө Өссөн төлөвлөгөө Хоногийн гүйцэтгэл Өссөн гүйцэтгэл Зөрүү
Ажилд байх тоноглол
Турбин
тоо 2 2 - 2 - -
Ажилд байх тоноглол
Зуух
тоо 2.8 3 - 3 - -
Цахилгаан ачаалал МВт 18.111 18.111 - 21.824 - -
ЦЭХ үйлдвэрлэлт мян.кВтц 13040 434.667 1738.668 523.782 2082.89 344.222
ЦЭХ түгээлт мян.кВтц 10367 345.567 1382.268 428.763 1705.569 323.301
ДХЦЭХ
Биет
мян.кВтц 2673 89.1 356.4 95.019 377.321 20.921
ДХЦЭХ
%
% 20.5% 20.5% 20.5% 18.14% 18.12% 2.38
Технологийн хэрэгцээний ус тн 88000 2933.33 11733.32 5212 33042 21308.68
Зуух зогсолт өмнөх оны мөн үеэс
Аваар саатал тоо - -
Гэмтэл устгалт тоо - -
Графикт тоо - -
Турбины зогсолт өмнөх оны мөн үеэс
Аваар саатал тоо - -
Гэмтэл устгалт тоо - -
Графикт тоо - -

Нүүрсний мэдээ

Сарын эхний үлдэгдэл: 26311

Талбайн нүүрсний үлдэгдэл нөөц: 24876.8

Үзүүлэлтүүд Хэмжих нэгж 4-р сарын төлөвлөгөө Хоногийн төлөвлөгөө Өссөн төлөвлөгөө Хоногийн гүйцэтгэл Өссөн гүйцэтгэл
Нүүрсний орлого тн 20000 667 2668 848.95 1970.8
Нүүрсний зарцуулалт тн 26185.5 872.85 3491.4 908 3405
Гадагшаа гарсан нүүрс тн