2019 оны 4-р сарын 3-н байдлаар мэдээ

Үзүүлэлтүүд Хэмжих нэгж 4-р сарын төлөвлөгөө Хоногийн төлөвлөгөө Өссөн төлөвлөгөө Хоногийн гүйцэтгэл Өссөн гүйцэтгэл Зөрүү
Ажилд байх тоноглол
Турбин
тоо 2 2 - 2 - -
Ажилд байх тоноглол
Зуух
тоо 2.8 3 - 3 - -
Цахилгаан ачаалал МВт 18.111 18.111 - 21.761 - -
ЦЭХ үйлдвэрлэлт мян.кВтц 13040 434.667 1304.001 522.252 1559.108 255.107
ЦЭХ түгээлт мян.кВтц 10367 345.567 1036.701 428.42 1276.806 240.105
ДХЦЭХ
Биет
мян.кВтц 2673 89.1 267.3 93.832 282.302 15.002
ДХЦЭХ
%
% 20.5% 20.5% 20.5% 17.97% 18.11% 2.39
Технологийн хэрэгцээний ус тн 88000 2933.33 8799.99 4864 27830 19030.01
Зуух зогсолт өмнөх оны мөн үеэс
Аваар саатал тоо - -
Гэмтэл устгалт тоо - -
Графикт тоо - -
Турбины зогсолт өмнөх оны мөн үеэс
Аваар саатал тоо - -
Гэмтэл устгалт тоо - -
Графикт тоо - -

Нүүрсний мэдээ

Сарын эхний үлдэгдэл: 26311

Талбайн нүүрсний үлдэгдэл нөөц: 24935.85

Үзүүлэлтүүд Хэмжих нэгж 4-р сарын төлөвлөгөө Хоногийн төлөвлөгөө Өссөн төлөвлөгөө Хоногийн гүйцэтгэл Өссөн гүйцэтгэл
Нүүрсний орлого тн 20000 667 2001 661 1121.85
Нүүрсний зарцуулалт тн 26185.5 872.85 2618.55 842 2497
Гадагшаа гарсан нүүрс тн