2019 оны 4-р сарын 2-н байдлаар мэдээ

Үзүүлэлтүүд Хэмжих нэгж 4-р сарын төлөвлөгөө Хоногийн төлөвлөгөө Өссөн төлөвлөгөө Хоногийн гүйцэтгэл Өссөн гүйцэтгэл Зөрүү
Ажилд байх тоноглол
Турбин
тоо 2 2 - 2 - -
Ажилд байх тоноглол
Зуух
тоо 2.8 3 - 3 - -
Цахилгаан ачаалал МВт 18.111 18.111 - 21.451 - -
ЦЭХ үйлдвэрлэлт мян.кВтц 13040 434.667 869.334 514.82 1036.856 167.522
ЦЭХ түгээлт мян.кВтц 10367 345.567 691.134 420.949 848.386 157.252
ДХЦЭХ
Биет
мян.кВтц 2673 89.1 178.2 93.871 188.47 10.27
ДХЦЭХ
%
% 20.5% 20.5% 20.5% 18.23% 18.18% 2.32
Технологийн хэрэгцээний ус тн 88000 2933.33 5866.66 5151 22966 17099.34
Зуух зогсолт өмнөх оны мөн үеэс
Аваар саатал тоо - -
Гэмтэл устгалт тоо - -
Графикт тоо - -
Турбины зогсолт өмнөх оны мөн үеэс
Аваар саатал тоо - -
Гэмтэл устгалт тоо - -
Графикт тоо - -

Нүүрсний мэдээ

Сарын эхний үлдэгдэл: 26311

Талбайн нүүрсний үлдэгдэл нөөц: 25116.85

Үзүүлэлтүүд Хэмжих нэгж 4-р сарын төлөвлөгөө Хоногийн төлөвлөгөө Өссөн төлөвлөгөө Хоногийн гүйцэтгэл Өссөн гүйцэтгэл
Нүүрсний орлого тн 20000 667 1334 460.85 460.85
Нүүрсний зарцуулалт тн 26185.5 872.85 1745.7 825 1655
Гадагшаа гарсан нүүрс тн