2019 оны 4-р сарын 1-н байдлаар мэдээ

Үзүүлэлтүүд Хэмжих нэгж 4-р сарын төлөвлөгөө Хоногийн төлөвлөгөө Өссөн төлөвлөгөө Хоногийн гүйцэтгэл Өссөн гүйцэтгэл Зөрүү
Ажилд байх тоноглол
Турбин
тоо 2 2 - 2 - -
Ажилд байх тоноглол
Зуух
тоо 2.8 3 - 3 - -
Цахилгаан ачаалал МВт 18.111 18.111 - 21.753 - -
ЦЭХ үйлдвэрлэлт мян.кВтц 13040 434.667 434.667 522.036 522.036 87.369
ЦЭХ түгээлт мян.кВтц 10367 345.567 345.567 427.437 427.437 81.87
ДХЦЭХ
Биет
мян.кВтц 2673 89.1 89.1 94.599 94.599 5.499
ДХЦЭХ
%
% 20.5% 20.5% 20.5% 18.12% 18.12% 2.38
Технологийн хэрэгцээний ус тн 88000 2933.33 2933.33 17815 17815 14881.67
Зуух зогсолт өмнөх оны мөн үеэс
Аваар саатал тоо - -
Гэмтэл устгалт тоо - -
Графикт тоо - -
Турбины зогсолт өмнөх оны мөн үеэс
Аваар саатал тоо - -
Гэмтэл устгалт тоо - -
Графикт тоо - -

Нүүрсний мэдээ

Сарын эхний үлдэгдэл: 26311

Талбайн нүүрсний үлдэгдэл нөөц: 25481

Үзүүлэлтүүд Хэмжих нэгж 4-р сарын төлөвлөгөө Хоногийн төлөвлөгөө Өссөн төлөвлөгөө Хоногийн гүйцэтгэл Өссөн гүйцэтгэл
Нүүрсний орлого тн 20000 667 667
Нүүрсний зарцуулалт тн 26185.5 872.85 872.85 830 830
Гадагшаа гарсан нүүрс тн