2019 оны 3-р сарын 31-н байдлаар мэдээ

Үзүүлэлтүүд Хэмжих нэгж 3-р сарын төлөвлөгөө Хоногийн төлөвлөгөө Өссөн төлөвлөгөө Хоногийн гүйцэтгэл Өссөн гүйцэтгэл Зөрүү
Ажилд байх тоноглол
Турбин
тоо 2 2 - 2 - -
Ажилд байх тоноглол
Зуух
тоо 3 3 - 3 - -
Цахилгаан ачаалал МВт 522 21.75 - 21.858 - -
ЦЭХ үйлдвэрлэлт мян.кВтц 16182 522 16182 524.592 16127.352 -54.648
ЦЭХ түгээлт мян.кВтц 13027 419 12989 446.583 13203.879 214.879
ДХЦЭХ
Биет
мян.кВтц 3155 103 3193 78.009 2923.473 -269.527
ДХЦЭХ
%
% 19.5% 19.73% 19.73% 14.87% 18.13% 1.6
Технологийн хэрэгцээний ус тн 95200 3070.968 95200.008 1800 134759 39558.992
Зуух зогсолт өмнөх оны мөн үеэс
Аваар саатал тоо - -
Гэмтэл устгалт тоо - -
Графикт тоо - -
Турбины зогсолт өмнөх оны мөн үеэс
Аваар саатал тоо - -
Гэмтэл устгалт тоо - -
Графикт тоо - -

Нүүрсний мэдээ

Сарын эхний үлдэгдэл: 33219

Талбайн нүүрсний үлдэгдэл нөөц: 26311

Үзүүлэлтүүд Хэмжих нэгж 3-р сарын төлөвлөгөө Хоногийн төлөвлөгөө Өссөн төлөвлөгөө Хоногийн гүйцэтгэл Өссөн гүйцэтгэл
Нүүрсний орлого тн 25000 806.452 25000.012 20003.72
Нүүрсний зарцуулалт тн 31125.1 1004.035 31125.085 796.72 26911.72
Гадагшаа гарсан нүүрс тн