2019 оны 3-р сарын 30-н байдлаар мэдээ

Үзүүлэлтүүд Хэмжих нэгж 3-р сарын төлөвлөгөө Хоногийн төлөвлөгөө Өссөн төлөвлөгөө Хоногийн гүйцэтгэл Өссөн гүйцэтгэл Зөрүү
Ажилд байх тоноглол
Турбин
тоо 2 2 - 2 - -
Ажилд байх тоноглол
Зуух
тоо 3 3 - 3 - -
Цахилгаан ачаалал МВт 522 21.75 - 21.832 - -
ЦЭХ үйлдвэрлэлт мян.кВтц 16182 522 15660 523.962 15602.76 -57.24
ЦЭХ түгээлт мян.кВтц 13027 419 12570 430.071 12757.296 187.296
ДХЦЭХ
Биет
мян.кВтц 3155 103 3090 93.891 2845.464 -244.536
ДХЦЭХ
%
% 19.5% 19.73% 19.73% 17.92% 18.24% 1.49
Технологийн хэрэгцээний ус тн 95200 3070.968 92129.04 132959 40829.96
Зуух зогсолт өмнөх оны мөн үеэс
Аваар саатал тоо - -
Гэмтэл устгалт тоо - -
Графикт тоо - -
Турбины зогсолт өмнөх оны мөн үеэс
Аваар саатал тоо - -
Гэмтэл устгалт тоо - -
Графикт тоо - -

Нүүрсний мэдээ

Сарын эхний үлдэгдэл: 33219

Талбайн нүүрсний үлдэгдэл нөөц: 27107.72

Үзүүлэлтүүд Хэмжих нэгж 3-р сарын төлөвлөгөө Хоногийн төлөвлөгөө Өссөн төлөвлөгөө Хоногийн гүйцэтгэл Өссөн гүйцэтгэл
Нүүрсний орлого тн 25000 806.452 24193.56 20003.72
Нүүрсний зарцуулалт тн 31125.1 1004.035 30121.05 844 26115
Гадагшаа гарсан нүүрс тн