2019 оны 3-р сарын 29-н байдлаар мэдээ

Үзүүлэлтүүд Хэмжих нэгж 3-р сарын төлөвлөгөө Хоногийн төлөвлөгөө Өссөн төлөвлөгөө Хоногийн гүйцэтгэл Өссөн гүйцэтгэл Зөрүү
Ажилд байх тоноглол
Турбин
тоо 2 2 - 2 - -
Ажилд байх тоноглол
Зуух
тоо 3 3 - 3 - -
Цахилгаан ачаалал МВт 522 21.75 - 21.734 - -
ЦЭХ үйлдвэрлэлт мян.кВтц 16182 522 15138 521.604 15078.798 -59.202
ЦЭХ түгээлт мян.кВтц 13027 419 12151 427.35 12327.225 176.225
ДХЦЭХ
Биет
мян.кВтц 3155 103 2987 94.254 2751.573 -235.427
ДХЦЭХ
%
% 19.5% 19.73% 19.73% 18.07% 18.25% 1.48
Технологийн хэрэгцээний ус тн 95200 3070.968 89058.072 -2609 132959 43900.928
Зуух зогсолт өмнөх оны мөн үеэс
Аваар саатал тоо - -
Гэмтэл устгалт тоо - -
Графикт тоо - -
Турбины зогсолт өмнөх оны мөн үеэс
Аваар саатал тоо - -
Гэмтэл устгалт тоо - -
Графикт тоо - -

Нүүрсний мэдээ

Сарын эхний үлдэгдэл: 33219

Талбайн нүүрсний үлдэгдэл нөөц: 27951.72

Үзүүлэлтүүд Хэмжих нэгж 3-р сарын төлөвлөгөө Хоногийн төлөвлөгөө Өссөн төлөвлөгөө Хоногийн гүйцэтгэл Өссөн гүйцэтгэл
Нүүрсний орлого тн 25000 806.452 23387.108 81.67 20003.72
Нүүрсний зарцуулалт тн 31125.1 1004.035 29117.015 842 25271
Гадагшаа гарсан нүүрс тн