2019 оны 3-р сарын 28-н байдлаар мэдээ

Үзүүлэлтүүд Хэмжих нэгж 3-р сарын төлөвлөгөө Хоногийн төлөвлөгөө Өссөн төлөвлөгөө Хоногийн гүйцэтгэл Өссөн гүйцэтгэл Зөрүү
Ажилд байх тоноглол
Турбин
тоо 2 2 - 2 - -
Ажилд байх тоноглол
Зуух
тоо 3 3 - 3 - -
Цахилгаан ачаалал МВт 522 21.75 - 21.904 - -
ЦЭХ үйлдвэрлэлт мян.кВтц 16182 522 14616 525.69 14557.194 -58.806
ЦЭХ түгээлт мян.кВтц 13027 419 11732 433.588 11899.875 167.875
ДХЦЭХ
Биет
мян.кВтц 3155 103 2884 92.102 2657.319 -226.681
ДХЦЭХ
%
% 19.5% 19.73% 19.73% 17.52% 18.25% 1.48
Технологийн хэрэгцээний ус тн 95200 3070.968 85987.104 5133 135568 49580.896
Зуух зогсолт өмнөх оны мөн үеэс
Аваар саатал тоо - -
Гэмтэл устгалт тоо - -
Графикт тоо - -
Турбины зогсолт өмнөх оны мөн үеэс
Аваар саатал тоо - -
Гэмтэл устгалт тоо - -
Графикт тоо - -

Нүүрсний мэдээ

Сарын эхний үлдэгдэл: 33219

Талбайн нүүрсний үлдэгдэл нөөц: 28712.05

Үзүүлэлтүүд Хэмжих нэгж 3-р сарын төлөвлөгөө Хоногийн төлөвлөгөө Өссөн төлөвлөгөө Хоногийн гүйцэтгэл Өссөн гүйцэтгэл
Нүүрсний орлого тн 25000 806.452 22580.656 66 19922.05
Нүүрсний зарцуулалт тн 31125.1 1004.035 28112.98 843 24429
Гадагшаа гарсан нүүрс тн