2019 оны 3-р сарын 27-н байдлаар мэдээ

Үзүүлэлтүүд Хэмжих нэгж 3-р сарын төлөвлөгөө Хоногийн төлөвлөгөө Өссөн төлөвлөгөө Хоногийн гүйцэтгэл Өссөн гүйцэтгэл Зөрүү
Ажилд байх тоноглол
Турбин
тоо 2 2 - 2 - -
Ажилд байх тоноглол
Зуух
тоо 3 3 - 3 - -
Цахилгаан ачаалал МВт 522 21.75 - 22.002 - -
ЦЭХ үйлдвэрлэлт мян.кВтц 16182 522 14094 528.048 14031.504 -62.496
ЦЭХ түгээлт мян.кВтц 13027 419 11313 435.818 11466.287 153.287
ДХЦЭХ
Биет
мян.кВтц 3155 103 2781 92.23 2565.217 -215.783
ДХЦЭХ
%
% 19.5% 19.73% 19.73% 17.47% 18.28% 1.45
Технологийн хэрэгцээний ус тн 95200 3070.968 82916.136 5201 130435 47518.864
Зуух зогсолт өмнөх оны мөн үеэс
Аваар саатал тоо - -
Гэмтэл устгалт тоо - -
Графикт тоо - -
Турбины зогсолт өмнөх оны мөн үеэс
Аваар саатал тоо - -
Гэмтэл устгалт тоо - -
Графикт тоо - -

Нүүрсний мэдээ

Сарын эхний үлдэгдэл: 33219

Талбайн нүүрсний үлдэгдэл нөөц: 29489.05

Үзүүлэлтүүд Хэмжих нэгж 3-р сарын төлөвлөгөө Хоногийн төлөвлөгөө Өссөн төлөвлөгөө Хоногийн гүйцэтгэл Өссөн гүйцэтгэл
Нүүрсний орлого тн 25000 806.452 21774.204 132.2 19856.05
Нүүрсний зарцуулалт тн 31125.1 1004.035 27108.945 852 23586
Гадагшаа гарсан нүүрс тн