2019 оны 3-р сарын 26-н байдлаар мэдээ

Үзүүлэлтүүд Хэмжих нэгж 3-р сарын төлөвлөгөө Хоногийн төлөвлөгөө Өссөн төлөвлөгөө Хоногийн гүйцэтгэл Өссөн гүйцэтгэл Зөрүү
Ажилд байх тоноглол
Турбин
тоо 2 2 - 2 - -
Ажилд байх тоноглол
Зуух
тоо 3 3 - 3 - -
Цахилгаан ачаалал МВт 522 21.75 - 21.778 - -
ЦЭХ үйлдвэрлэлт мян.кВтц 16182 522 13572 522.666 13503.456 -68.544
ЦЭХ түгээлт мян.кВтц 13027 419 10894 430.522 11030.469 136.469
ДХЦЭХ
Биет
мян.кВтц 3155 103 2678 92.144 2472.987 -205.013
ДХЦЭХ
%
% 19.5% 19.73% 19.73% 17.63% 18.31% 1.42
Технологийн хэрэгцээний ус тн 95200 3070.968 79845.168 5300 125234 45388.832
Зуух зогсолт өмнөх оны мөн үеэс
Аваар саатал тоо - -
Гэмтэл устгалт тоо - -
Графикт тоо - -
Турбины зогсолт өмнөх оны мөн үеэс
Аваар саатал тоо - -
Гэмтэл устгалт тоо - -
Графикт тоо - -

Нүүрсний мэдээ

Сарын эхний үлдэгдэл: 33219

Талбайн нүүрсний үлдэгдэл нөөц: 30208.85

Үзүүлэлтүүд Хэмжих нэгж 3-р сарын төлөвлөгөө Хоногийн төлөвлөгөө Өссөн төлөвлөгөө Хоногийн гүйцэтгэл Өссөн гүйцэтгэл
Нүүрсний орлого тн 25000 806.452 20967.752 726 19723.85
Нүүрсний зарцуулалт тн 31125.1 1004.035 26104.91 881 22734
Гадагшаа гарсан нүүрс тн