2019 оны 3-р сарын 25-н байдлаар мэдээ

Үзүүлэлтүүд Хэмжих нэгж 3-р сарын төлөвлөгөө Хоногийн төлөвлөгөө Өссөн төлөвлөгөө Хоногийн гүйцэтгэл Өссөн гүйцэтгэл Зөрүү
Ажилд байх тоноглол
Турбин
тоо 2 2 - 2 - -
Ажилд байх тоноглол
Зуух
тоо 3 3 - 3 - -
Цахилгаан ачаалал МВт 522 21.75 - 21.7 - -
ЦЭХ үйлдвэрлэлт мян.кВтц 16182 522 13050 520.794 12980.79 -69.21
ЦЭХ түгээлт мян.кВтц 13027 419 10475 427.184 10599.947 124.947
ДХЦЭХ
Биет
мян.кВтц 3155 103 2575 93.61 2380.843 -194.157
ДХЦЭХ
%
% 19.5% 19.73% 19.73% 17.97% 18.34% 1.39
Технологийн хэрэгцээний ус тн 95200 3070.968 76774.2 5449 119934 43159.8
Зуух зогсолт өмнөх оны мөн үеэс
Аваар саатал тоо - -
Гэмтэл устгалт тоо - -
Графикт тоо - -
Турбины зогсолт өмнөх оны мөн үеэс
Аваар саатал тоо - -
Гэмтэл устгалт тоо - -
Графикт тоо - -

Нүүрсний мэдээ

Сарын эхний үлдэгдэл: 33219

Талбайн нүүрсний үлдэгдэл нөөц: 30363.85

Үзүүлэлтүүд Хэмжих нэгж 3-р сарын төлөвлөгөө Хоногийн төлөвлөгөө Өссөн төлөвлөгөө Хоногийн гүйцэтгэл Өссөн гүйцэтгэл
Нүүрсний орлого тн 25000 806.452 20161.3 1182.6 18997.85
Нүүрсний зарцуулалт тн 31125.1 1004.035 25100.875 856 21853
Гадагшаа гарсан нүүрс тн