2019 оны 3-р сарын 24-н байдлаар мэдээ

Үзүүлэлтүүд Хэмжих нэгж 3-р сарын төлөвлөгөө Хоногийн төлөвлөгөө Өссөн төлөвлөгөө Хоногийн гүйцэтгэл Өссөн гүйцэтгэл Зөрүү
Ажилд байх тоноглол
Турбин
тоо 2 2 - 2 - -
Ажилд байх тоноглол
Зуух
тоо 3 3 - 3 - -
Цахилгаан ачаалал МВт 522 21.75 - 21.851 - -
ЦЭХ үйлдвэрлэлт мян.кВтц 16182 522 12528 524.43 12459.996 -68.004
ЦЭХ түгээлт мян.кВтц 13027 419 10056 433.321 10172.763 116.763
ДХЦЭХ
Биет
мян.кВтц 3155 103 2472 91.109 2287.233 -184.767
ДХЦЭХ
%
% 19.5% 19.73% 19.73% 17.37% 18.36% 1.37
Технологийн хэрэгцээний ус тн 95200 3070.968 73703.232 5113 114485 40781.768
Зуух зогсолт өмнөх оны мөн үеэс
Аваар саатал тоо - -
Гэмтэл устгалт тоо - -
Графикт тоо - -
Турбины зогсолт өмнөх оны мөн үеэс
Аваар саатал тоо - -
Гэмтэл устгалт тоо - -
Графикт тоо - -

Нүүрсний мэдээ

Сарын эхний үлдэгдэл: 33219

Талбайн нүүрсний үлдэгдэл нөөц: 30037.25

Үзүүлэлтүүд Хэмжих нэгж 3-р сарын төлөвлөгөө Хоногийн төлөвлөгөө Өссөн төлөвлөгөө Хоногийн гүйцэтгэл Өссөн гүйцэтгэл
Нүүрсний орлого тн 25000 806.452 19354.848 17815.25
Нүүрсний зарцуулалт тн 31125.1 1004.035 24096.84 885 20997
Гадагшаа гарсан нүүрс тн