2019 оны 3-р сарын 23-н байдлаар мэдээ

Үзүүлэлтүүд Хэмжих нэгж 3-р сарын төлөвлөгөө Хоногийн төлөвлөгөө Өссөн төлөвлөгөө Хоногийн гүйцэтгэл Өссөн гүйцэтгэл Зөрүү
Ажилд байх тоноглол
Турбин
тоо 2 2 - 2 - -
Ажилд байх тоноглол
Зуух
тоо 3 3 - 3 - -
Цахилгаан ачаалал МВт 522 21.75 - 21.778 - -
ЦЭХ үйлдвэрлэлт мян.кВтц 16182 522 12006 522.666 11935.566 -70.434
ЦЭХ түгээлт мян.кВтц 13027 419 9637 429.854 9739.442 102.442
ДХЦЭХ
Биет
мян.кВтц 3155 103 2369 92.812 2196.124 -172.876
ДХЦЭХ
%
% 19.5% 19.73% 19.73% 17.76% 18.4% 1.33
Технологийн хэрэгцээний ус тн 95200 3070.968 70632.264 5127 109372 38739.736
Зуух зогсолт өмнөх оны мөн үеэс
Аваар саатал тоо - -
Гэмтэл устгалт тоо - -
Графикт тоо - -
Турбины зогсолт өмнөх оны мөн үеэс
Аваар саатал тоо - -
Гэмтэл устгалт тоо - -
Графикт тоо - -

Нүүрсний мэдээ

Сарын эхний үлдэгдэл: 33219

Талбайн нүүрсний үлдэгдэл нөөц: 30922.25

Үзүүлэлтүүд Хэмжих нэгж 3-р сарын төлөвлөгөө Хоногийн төлөвлөгөө Өссөн төлөвлөгөө Хоногийн гүйцэтгэл Өссөн гүйцэтгэл
Нүүрсний орлого тн 25000 806.452 18548.396 1127.1 17815.25
Нүүрсний зарцуулалт тн 31125.1 1004.035 23092.805 887 20112
Гадагшаа гарсан нүүрс тн