2019 оны 3-р сарын 22-н байдлаар мэдээ

Үзүүлэлтүүд Хэмжих нэгж 3-р сарын төлөвлөгөө Хоногийн төлөвлөгөө Өссөн төлөвлөгөө Хоногийн гүйцэтгэл Өссөн гүйцэтгэл Зөрүү
Ажилд байх тоноглол
Турбин
тоо 2 2 - 2 - -
Ажилд байх тоноглол
Зуух
тоо 3 3 - 3 - -
Цахилгаан ачаалал МВт 522 21.75 - 21.811 - -
ЦЭХ үйлдвэрлэлт мян.кВтц 16182 522 11484 523.458 11412.9 -71.1
ЦЭХ түгээлт мян.кВтц 13027 419 9218 428.447 9309.588 91.588
ДХЦЭХ
Биет
мян.кВтц 3155 103 2266 95.011 2103.312 -162.688
ДХЦЭХ
%
% 19.5% 19.73% 19.73% 18.15% 18.43% 1.3
Технологийн хэрэгцээний ус тн 95200 3070.968 67561.296 5301 104245 36683.704
Зуух зогсолт өмнөх оны мөн үеэс
Аваар саатал тоо - -
Гэмтэл устгалт тоо - -
Графикт тоо - -
Турбины зогсолт өмнөх оны мөн үеэс
Аваар саатал тоо - -
Гэмтэл устгалт тоо - -
Графикт тоо - -

Нүүрсний мэдээ

Сарын эхний үлдэгдэл: 33219

Талбайн нүүрсний үлдэгдэл нөөц: 30682.15

Үзүүлэлтүүд Хэмжих нэгж 3-р сарын төлөвлөгөө Хоногийн төлөвлөгөө Өссөн төлөвлөгөө Хоногийн гүйцэтгэл Өссөн гүйцэтгэл
Нүүрсний орлого тн 25000 806.452 17741.944 1189.8 16688.15
Нүүрсний зарцуулалт тн 31125.1 1004.035 22088.77 890 19225
Гадагшаа гарсан нүүрс тн