2019 оны 3-р сарын 21-н байдлаар мэдээ

Үзүүлэлтүүд Хэмжих нэгж 3-р сарын төлөвлөгөө Хоногийн төлөвлөгөө Өссөн төлөвлөгөө Хоногийн гүйцэтгэл Өссөн гүйцэтгэл Зөрүү
Ажилд байх тоноглол
Турбин
тоо 2 2 - 2 - -
Ажилд байх тоноглол
Зуух
тоо 3 3 - 3 - -
Цахилгаан ачаалал МВт 522 21.75 - 21.863 - -
ЦЭХ үйлдвэрлэлт мян.кВтц 16182 522 10962 524.7 10889.442 -72.558
ЦЭХ түгээлт мян.кВтц 13027 419 8799 429.778 8881.141 82.141
ДХЦЭХ
Биет
мян.кВтц 3155 103 2163 94.922 2008.301 -154.699
ДХЦЭХ
%
% 19.5% 19.73% 19.73% 18.09% 18.44% 1.29
Технологийн хэрэгцээний ус тн 95200 3070.968 64490.328 5149 98944 34453.672
Зуух зогсолт өмнөх оны мөн үеэс
Аваар саатал тоо - -
Гэмтэл устгалт тоо - -
Графикт тоо - -
Турбины зогсолт өмнөх оны мөн үеэс
Аваар саатал тоо - -
Гэмтэл устгалт тоо - -
Графикт тоо - -

Нүүрсний мэдээ

Сарын эхний үлдэгдэл: 33219

Талбайн нүүрсний үлдэгдэл нөөц: 30382.35

Үзүүлэлтүүд Хэмжих нэгж 3-р сарын төлөвлөгөө Хоногийн төлөвлөгөө Өссөн төлөвлөгөө Хоногийн гүйцэтгэл Өссөн гүйцэтгэл
Нүүрсний орлого тн 25000 806.452 16935.492 1200.6 15498.35
Нүүрсний зарцуулалт тн 31125.1 1004.035 21084.735 886 18335
Гадагшаа гарсан нүүрс тн