2019 оны 3-р сарын 20-н байдлаар мэдээ

Үзүүлэлтүүд Хэмжих нэгж 3-р сарын төлөвлөгөө Хоногийн төлөвлөгөө Өссөн төлөвлөгөө Хоногийн гүйцэтгэл Өссөн гүйцэтгэл Зөрүү
Ажилд байх тоноглол
Турбин
тоо 2 2 - 2 - -
Ажилд байх тоноглол
Зуух
тоо 3 3 - 3 - -
Цахилгаан ачаалал МВт 522 21.75 - 21.202 - -
ЦЭХ үйлдвэрлэлт мян.кВтц 16182 522 10440 508.842 10364.742 -75.258
ЦЭХ түгээлт мян.кВтц 13027 419 8380 408.205 8451.363 71.363
ДХЦЭХ
Биет
мян.кВтц 3155 103 2060 100.637 1913.379 -146.621
ДХЦЭХ
%
% 19.5% 19.73% 19.73% 19.78% 18.46% 1.27
Технологийн хэрэгцээний ус тн 95200 3070.968 61419.36 4463 93795 32375.64
Зуух зогсолт өмнөх оны мөн үеэс
Аваар саатал тоо - -
Гэмтэл устгалт тоо - -
Графикт тоо - -
Турбины зогсолт өмнөх оны мөн үеэс
Аваар саатал тоо - -
Гэмтэл устгалт тоо - -
Графикт тоо - -

Нүүрсний мэдээ

Сарын эхний үлдэгдэл: 33219

Талбайн нүүрсний үлдэгдэл нөөц: 30067.75

Үзүүлэлтүүд Хэмжих нэгж 3-р сарын төлөвлөгөө Хоногийн төлөвлөгөө Өссөн төлөвлөгөө Хоногийн гүйцэтгэл Өссөн гүйцэтгэл
Нүүрсний орлого тн 25000 806.452 16129.04 596.7 14297.75
Нүүрсний зарцуулалт тн 31125.1 1004.035 20080.7 832 17449
Гадагшаа гарсан нүүрс тн