2019 оны 3-р сарын 19-н байдлаар мэдээ

Үзүүлэлтүүд Хэмжих нэгж 3-р сарын төлөвлөгөө Хоногийн төлөвлөгөө Өссөн төлөвлөгөө Хоногийн гүйцэтгэл Өссөн гүйцэтгэл Зөрүү
Ажилд байх тоноглол
Турбин
тоо 2 2 - 2 - -
Ажилд байх тоноглол
Зуух
тоо 3 3 - 3 - -
Цахилгаан ачаалал МВт 522 21.75 - 21.064 - -
ЦЭХ үйлдвэрлэлт мян.кВтц 16182 522 9918 505.53 9855.9 -62.1
ЦЭХ түгээлт мян.кВтц 13027 419 7961 407.832 8043.158 82.158
ДХЦЭХ
Биет
мян.кВтц 3155 103 1957 97.698 1812.742 -144.258
ДХЦЭХ
%
% 19.5% 19.73% 19.73% 19.33% 18.39% 1.34
Технологийн хэрэгцээний ус тн 95200 3070.968 58348.392 3978 89332 30983.608
Зуух зогсолт өмнөх оны мөн үеэс
Аваар саатал тоо - -
Гэмтэл устгалт тоо - -
Графикт тоо - -
Турбины зогсолт өмнөх оны мөн үеэс
Аваар саатал тоо - -
Гэмтэл устгалт тоо - -
Графикт тоо - -

Нүүрсний мэдээ

Сарын эхний үлдэгдэл: 33219

Талбайн нүүрсний үлдэгдэл нөөц: 30303.05

Үзүүлэлтүүд Хэмжих нэгж 3-р сарын төлөвлөгөө Хоногийн төлөвлөгөө Өссөн төлөвлөгөө Хоногийн гүйцэтгэл Өссөн гүйцэтгэл
Нүүрсний орлого тн 25000 806.452 15322.588 1520.3 13701.05
Нүүрсний зарцуулалт тн 31125.1 1004.035 19076.665 900 16617
Гадагшаа гарсан нүүрс тн