2019 оны 3-р сарын 18-н байдлаар мэдээ

Үзүүлэлтүүд Хэмжих нэгж 3-р сарын төлөвлөгөө Хоногийн төлөвлөгөө Өссөн төлөвлөгөө Хоногийн гүйцэтгэл Өссөн гүйцэтгэл Зөрүү
Ажилд байх тоноглол
Турбин
тоо 2 2 - 2 - -
Ажилд байх тоноглол
Зуух
тоо 3 3 - 3 - -
Цахилгаан ачаалал МВт 522 21.75 - 21.785 - -
ЦЭХ үйлдвэрлэлт мян.кВтц 16182 522 9396 522.828 9350.37 -45.63
ЦЭХ түгээлт мян.кВтц 13027 419 7542 427.304 7635.326 93.326
ДХЦЭХ
Биет
мян.кВтц 3155 103 1854 95.524 1715.044 -138.956
ДХЦЭХ
%
% 19.5% 19.73% 19.73% 18.27% 18.34% 1.39
Технологийн хэрэгцээний ус тн 95200 3070.968 55277.424 4542 85354 30076.576
Зуух зогсолт өмнөх оны мөн үеэс
Аваар саатал тоо - -
Гэмтэл устгалт тоо - -
Графикт тоо - -
Турбины зогсолт өмнөх оны мөн үеэс
Аваар саатал тоо - -
Гэмтэл устгалт тоо - -
Графикт тоо - -

Нүүрсний мэдээ

Сарын эхний үлдэгдэл: 33219

Талбайн нүүрсний үлдэгдэл нөөц: 29682.75

Үзүүлэлтүүд Хэмжих нэгж 3-р сарын төлөвлөгөө Хоногийн төлөвлөгөө Өссөн төлөвлөгөө Хоногийн гүйцэтгэл Өссөн гүйцэтгэл
Нүүрсний орлого тн 25000 806.452 14516.136 1650 12180.75
Нүүрсний зарцуулалт тн 31125.1 1004.035 18072.63 907 15717
Гадагшаа гарсан нүүрс тн