2019 оны 3-р сарын 17-н байдлаар мэдээ

Үзүүлэлтүүд Хэмжих нэгж 3-р сарын төлөвлөгөө Хоногийн төлөвлөгөө Өссөн төлөвлөгөө Хоногийн гүйцэтгэл Өссөн гүйцэтгэл Зөрүү
Ажилд байх тоноглол
Турбин
тоо 2 2 - 2 - -
Ажилд байх тоноглол
Зуух
тоо 3 3 - 3 - -
Цахилгаан ачаалал МВт 522 21.75 - 21.713 - -
ЦЭХ үйлдвэрлэлт мян.кВтц 16182 522 8874 521.118 8827.542 -46.458
ЦЭХ түгээлт мян.кВтц 13027 419 7123 426.95 7208.022 85.022
ДХЦЭХ
Биет
мян.кВтц 3155 103 1751 94.168 1619.52 -131.48
ДХЦЭХ
%
% 19.5% 19.73% 19.73% 18.07% 18.35% 1.38
Технологийн хэрэгцээний ус тн 95200 3070.968 52206.456 4572 80812 28605.544
Зуух зогсолт өмнөх оны мөн үеэс
Аваар саатал тоо - -
Гэмтэл устгалт тоо - -
Графикт тоо - -
Турбины зогсолт өмнөх оны мөн үеэс
Аваар саатал тоо - -
Гэмтэл устгалт тоо - -
Графикт тоо - -

Нүүрсний мэдээ

Сарын эхний үлдэгдэл: 33219

Талбайн нүүрсний үлдэгдэл нөөц: 28939.75

Үзүүлэлтүүд Хэмжих нэгж 3-р сарын төлөвлөгөө Хоногийн төлөвлөгөө Өссөн төлөвлөгөө Хоногийн гүйцэтгэл Өссөн гүйцэтгэл
Нүүрсний орлого тн 25000 806.452 13709.684 795.6 10530.75
Нүүрсний зарцуулалт тн 31125.1 1004.035 17068.595 908 14810
Гадагшаа гарсан нүүрс тн