2019 оны 3-р сарын 16-н байдлаар мэдээ

Үзүүлэлтүүд Хэмжих нэгж 3-р сарын төлөвлөгөө Хоногийн төлөвлөгөө Өссөн төлөвлөгөө Хоногийн гүйцэтгэл Өссөн гүйцэтгэл Зөрүү
Ажилд байх тоноглол
Турбин
тоо 2 2 - 2 - -
Ажилд байх тоноглол
Зуух
тоо 3 3 - 3 - -
Цахилгаан ачаалал МВт 522 21.75 - 21.739 - -
ЦЭХ үйлдвэрлэлт мян.кВтц 16182 522 8352 521.73 8306.424 -45.576
ЦЭХ түгээлт мян.кВтц 13027 419 6704 427.271 6781.072 77.072
ДХЦЭХ
Биет
мян.кВтц 3155 103 1648 94.459 1525.352 -122.648
ДХЦЭХ
%
% 19.5% 19.73% 19.73% 18.1% 18.36% 1.37
Технологийн хэрэгцээний ус тн 95200 3070.968 49135.488 4518 76240 27104.512
Зуух зогсолт өмнөх оны мөн үеэс
Аваар саатал тоо - -
Гэмтэл устгалт тоо - -
Графикт тоо - -
Турбины зогсолт өмнөх оны мөн үеэс
Аваар саатал тоо - -
Гэмтэл устгалт тоо - -
Графикт тоо - -

Нүүрсний мэдээ

Сарын эхний үлдэгдэл: 33219

Талбайн нүүрсний үлдэгдэл нөөц: 29052.15

Үзүүлэлтүүд Хэмжих нэгж 3-р сарын төлөвлөгөө Хоногийн төлөвлөгөө Өссөн төлөвлөгөө Хоногийн гүйцэтгэл Өссөн гүйцэтгэл
Нүүрсний орлого тн 25000 806.452 12903.232 1718.6 9735.15
Нүүрсний зарцуулалт тн 31125.1 1004.035 16064.56 906 13902
Гадагшаа гарсан нүүрс тн