2019 оны 3-р сарын 15-н байдлаар мэдээ

Үзүүлэлтүүд Хэмжих нэгж 3-р сарын төлөвлөгөө Хоногийн төлөвлөгөө Өссөн төлөвлөгөө Хоногийн гүйцэтгэл Өссөн гүйцэтгэл Зөрүү
Ажилд байх тоноглол
Турбин
тоо 2 2 - 2 - -
Ажилд байх тоноглол
Зуух
тоо 3 3 - 3 - -
Цахилгаан ачаалал МВт 522 21.75 - 21.791 - -
ЦЭХ үйлдвэрлэлт мян.кВтц 16182 522 7830 522.99 7784.694 -45.306
ЦЭХ түгээлт мян.кВтц 13027 419 6285 428.761 6353.801 68.801
ДХЦЭХ
Биет
мян.кВтц 3155 103 1545 94.229 1430.893 -114.107
ДХЦЭХ
%
% 19.5% 19.73% 19.73% 18.02% 18.38% 1.35
Технологийн хэрэгцээний ус тн 95200 3070.968 46064.52 4440 71722 25657.48
Зуух зогсолт өмнөх оны мөн үеэс
Аваар саатал тоо - -
Гэмтэл устгалт тоо - -
Графикт тоо - -
Турбины зогсолт өмнөх оны мөн үеэс
Аваар саатал тоо - -
Гэмтэл устгалт тоо - -
Графикт тоо - -

Нүүрсний мэдээ

Сарын эхний үлдэгдэл: 33219

Талбайн нүүрсний үлдэгдэл нөөц: 28239.55

Үзүүлэлтүүд Хэмжих нэгж 3-р сарын төлөвлөгөө Хоногийн төлөвлөгөө Өссөн төлөвлөгөө Хоногийн гүйцэтгэл Өссөн гүйцэтгэл
Нүүрсний орлого тн 25000 806.452 12096.78 988.5 8016.55
Нүүрсний зарцуулалт тн 31125.1 1004.035 15060.525 900 12996
Гадагшаа гарсан нүүрс тн