2019 оны 3-р сарын 14-н байдлаар мэдээ

Үзүүлэлтүүд Хэмжих нэгж 3-р сарын төлөвлөгөө Хоногийн төлөвлөгөө Өссөн төлөвлөгөө Хоногийн гүйцэтгэл Өссөн гүйцэтгэл Зөрүү
Ажилд байх тоноглол
Турбин
тоо 2 2 - 2 - -
Ажилд байх тоноглол
Зуух
тоо 3 3 - 3 - -
Цахилгаан ачаалал МВт 522 21.75 - 21.871 - -
ЦЭХ үйлдвэрлэлт мян.кВтц 16182 522 7308 524.898 7261.704 -46.296
ЦЭХ түгээлт мян.кВтц 13027 419 5866 424.906 5925.04 59.04
ДХЦЭХ
Биет
мян.кВтц 3155 103 1442 99.992 1336.664 -105.336
ДХЦЭХ
%
% 19.5% 19.73% 19.73% 19.05% 18.41% 1.32
Технологийн хэрэгцээний ус тн 95200 3070.968 42993.552 3318 67282 24288.448
Зуух зогсолт өмнөх оны мөн үеэс
Аваар саатал тоо - -
Гэмтэл устгалт тоо - -
Графикт тоо - -
Турбины зогсолт өмнөх оны мөн үеэс
Аваар саатал тоо - -
Гэмтэл устгалт тоо - -
Графикт тоо - -

Нүүрсний мэдээ

Сарын эхний үлдэгдэл: 33219

Талбайн нүүрсний үлдэгдэл нөөц: 28151.05

Үзүүлэлтүүд Хэмжих нэгж 3-р сарын төлөвлөгөө Хоногийн төлөвлөгөө Өссөн төлөвлөгөө Хоногийн гүйцэтгэл Өссөн гүйцэтгэл
Нүүрсний орлого тн 25000 806.452 11290.328 1255.9 7028.05
Нүүрсний зарцуулалт тн 31125.1 1004.035 14056.49 838 12096
Гадагшаа гарсан нүүрс тн