2019 оны 3-р сарын 13-н байдлаар мэдээ

Үзүүлэлтүүд Хэмжих нэгж 3-р сарын төлөвлөгөө Хоногийн төлөвлөгөө Өссөн төлөвлөгөө Хоногийн гүйцэтгэл Өссөн гүйцэтгэл Зөрүү
Ажилд байх тоноглол
Турбин
тоо 2 2 - 2 - -
Ажилд байх тоноглол
Зуух
тоо 3 3 - 3 - -
Цахилгаан ачаалал МВт 522 21.75 - 21.813 - -
ЦЭХ үйлдвэрлэлт мян.кВтц 16182 522 6786 523.512 6736.806 -49.194
ЦЭХ түгээлт мян.кВтц 13027 419 5447 427.558 5500.134 53.134
ДХЦЭХ
Биет
мян.кВтц 3155 103 1339 95.954 1236.672 -102.328
ДХЦЭХ
%
% 19.5% 19.73% 19.73% 18.33% 18.36% 1.37
Технологийн хэрэгцээний ус тн 95200 3070.968 39922.584 3164 63964 24041.416
Зуух зогсолт өмнөх оны мөн үеэс
Аваар саатал тоо - -
Гэмтэл устгалт тоо - -
Графикт тоо - -
Турбины зогсолт өмнөх оны мөн үеэс
Аваар саатал тоо - -
Гэмтэл устгалт тоо - -
Графикт тоо - -

Нүүрсний мэдээ

Сарын эхний үлдэгдэл: 33219

Талбайн нүүрсний үлдэгдэл нөөц: 27733.15

Үзүүлэлтүүд Хэмжих нэгж 3-р сарын төлөвлөгөө Хоногийн төлөвлөгөө Өссөн төлөвлөгөө Хоногийн гүйцэтгэл Өссөн гүйцэтгэл
Нүүрсний орлого тн 25000 806.452 10483.876 1454.2 5772.15
Нүүрсний зарцуулалт тн 31125.1 1004.035 13052.455 841 11258
Гадагшаа гарсан нүүрс тн