2019 оны 3-р сарын 12-н байдлаар мэдээ

Үзүүлэлтүүд Хэмжих нэгж 3-р сарын төлөвлөгөө Хоногийн төлөвлөгөө Өссөн төлөвлөгөө Хоногийн гүйцэтгэл Өссөн гүйцэтгэл Зөрүү
Ажилд байх тоноглол
Турбин
тоо 2 2 - 2 - -
Ажилд байх тоноглол
Зуух
тоо 3 3 - 3 - -
Цахилгаан ачаалал МВт 522 21.75 - 21.865 - -
ЦЭХ үйлдвэрлэлт мян.кВтц 16182 522 6264 524.754 6213.294 -50.706
ЦЭХ түгээлт мян.кВтц 13027 419 5028 429.72 5072.576 44.576
ДХЦЭХ
Биет
мян.кВтц 3155 103 1236 95.034 1140.718 -95.282
ДХЦЭХ
%
% 19.5% 19.73% 19.73% 18.11% 18.36% 1.37
Технологийн хэрэгцээний ус тн 95200 3070.968 36851.616 4571 60800 23948.384
Зуух зогсолт өмнөх оны мөн үеэс
Аваар саатал тоо - -
Гэмтэл устгалт тоо - -
Графикт тоо - -
Турбины зогсолт өмнөх оны мөн үеэс
Аваар саатал тоо - -
Гэмтэл устгалт тоо - -
Графикт тоо - -

Нүүрсний мэдээ

Сарын эхний үлдэгдэл: 33219

Талбайн нүүрсний үлдэгдэл нөөц: 27119.95

Үзүүлэлтүүд Хэмжих нэгж 3-р сарын төлөвлөгөө Хоногийн төлөвлөгөө Өссөн төлөвлөгөө Хоногийн гүйцэтгэл Өссөн гүйцэтгэл
Нүүрсний орлого тн 25000 806.452 9677.424 1193.4 4317.95
Нүүрсний зарцуулалт тн 31125.1 1004.035 12048.42 845 10417
Гадагшаа гарсан нүүрс тн