2019 оны 3-р сарын 11-н байдлаар мэдээ

Үзүүлэлтүүд Хэмжих нэгж 3-р сарын төлөвлөгөө Хоногийн төлөвлөгөө Өссөн төлөвлөгөө Хоногийн гүйцэтгэл Өссөн гүйцэтгэл Зөрүү
Ажилд байх тоноглол
Турбин
тоо 2 2 - 2 - -
Ажилд байх тоноглол
Зуух
тоо 3 3 - 3 - -
Цахилгаан ачаалал МВт 522 21.75 - 21.076 - -
ЦЭХ үйлдвэрлэлт мян.кВтц 16182 522 5742 505.818 5688.54 -53.46
ЦЭХ түгээлт мян.кВтц 13027 419 4609 413.949 4642.856 33.856
ДХЦЭХ
Биет
мян.кВтц 3155 103 1133 91.869 1045.684 -87.316
ДХЦЭХ
%
% 19.5% 19.73% 19.73% 18.16% 18.38% 1.35
Технологийн хэрэгцээний ус тн 95200 3070.968 33780.648 4738 56229 22448.352
Зуух зогсолт өмнөх оны мөн үеэс
Аваар саатал тоо - -
Гэмтэл устгалт тоо - -
Графикт тоо - -
Турбины зогсолт өмнөх оны мөн үеэс
Аваар саатал тоо - -
Гэмтэл устгалт тоо - -
Графикт тоо - -

Нүүрсний мэдээ

Сарын эхний үлдэгдэл: 33219

Талбайн нүүрсний үлдэгдэл нөөц: 26771.55

Үзүүлэлтүүд Хэмжих нэгж 3-р сарын төлөвлөгөө Хоногийн төлөвлөгөө Өссөн төлөвлөгөө Хоногийн гүйцэтгэл Өссөн гүйцэтгэл
Нүүрсний орлого тн 25000 806.452 8870.972 528.8 3124.55
Нүүрсний зарцуулалт тн 31125.1 1004.035 11044.385 831 9572
Гадагшаа гарсан нүүрс тн