2019 оны 3-р сарын 10-н байдлаар мэдээ

Үзүүлэлтүүд Хэмжих нэгж 3-р сарын төлөвлөгөө Хоногийн төлөвлөгөө Өссөн төлөвлөгөө Хоногийн гүйцэтгэл Өссөн гүйцэтгэл Зөрүү
Ажилд байх тоноглол
Турбин
тоо 2 2 - 2 - -
Ажилд байх тоноглол
Зуух
тоо 3 3 - 3 - -
Цахилгаан ачаалал МВт 522 21.75 - 21.058 - -
ЦЭХ үйлдвэрлэлт мян.кВтц 16182 522 5220 505.386 5182.722 -37.278
ЦЭХ түгээлт мян.кВтц 13027 419 4190 412.436 4228.907 38.907
ДХЦЭХ
Биет
мян.кВтц 3155 103 1030 92.95 953.815 -76.185
ДХЦЭХ
%
% 19.5% 19.73% 19.73% 18.39% 18.4% 1.33
Технологийн хэрэгцээний ус тн 95200 3070.968 30709.68 5315 51491 20781.32
Зуух зогсолт өмнөх оны мөн үеэс
Аваар саатал тоо - -
Гэмтэл устгалт тоо - -
Графикт тоо - -
Турбины зогсолт өмнөх оны мөн үеэс
Аваар саатал тоо - -
Гэмтэл устгалт тоо - -
Графикт тоо - -

Нүүрсний мэдээ

Сарын эхний үлдэгдэл: 33219

Талбайн нүүрсний үлдэгдэл нөөц: 27073.75

Үзүүлэлтүүд Хэмжих нэгж 3-р сарын төлөвлөгөө Хоногийн төлөвлөгөө Өссөн төлөвлөгөө Хоногийн гүйцэтгэл Өссөн гүйцэтгэл
Нүүрсний орлого тн 25000 806.452 8064.52 2595.75
Нүүрсний зарцуулалт тн 31125.1 1004.035 10040.35 872 8741
Гадагшаа гарсан нүүрс тн